ระบบเบิกจ่ายวัสดุสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

เว็ปไซต์สำหรับตรวจสอบรายการวัสดุ เบิกวัสดุ และติดตามสถานะวัสดุ
สำหรับบุคลากรภายในสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

บุคลากรสายปฏิบัติการ (เจ้าหน้าที่บริหาร)

สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

นางสาว สยุมพร ไชยชมภู

Email: sayumporn.cha@mfu.ac.th

Tel. 053-916742


ติดต่อ

สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100 โทรศัพท์ 0 5391 6741-2 โทรสาร 0 5391 6743 อีเมล: itschool@mfu.ac.th